Často kladené dotazy

 

Jakým způsobem by mělo být postupováno u dlouhodobého majetku, který byl pořizován podle v minulosti platných předpisů v oblasti účetnictví a v současné době nesplňuje podmínky stanovené obsahovým vymezením položek dlouhodobého majetku v platném prováděcím právním předpisu?
Neznamená tato skutečnost pro účetní jednotku povinnost přeúčtování na příslušné položky
podle aktuálně účinného znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.?

Uvedený předmět dotazu není výslovně předmětem právní úpravy v oblasti účetnictví, zejména vyhlášky č. 410/2009 Sb., v aktuálním znění (dále jen „vyhláška“).

Současně tuto otázku neřeší ani žádný z platných Českých účetních standardů.  V případě obsahového vymezení položek účetní závěrky účetní jednotka postupuje v aktuálním účetním období podle právních předpisů účinných v tomto účetním období.  Není proto v rozporu s právními předpisy, pokud účetní jednotka z důvodu významnosti vykáže tento majetek v příslušných položkách rozvahy (drobného dlouhodobého majetku).  Jinými slovy, pokud účetní jednotka posoudí jako významné provedení změny způsobu vykazování uvedeného majetku v položkách účetní závěrky, doporučujeme v takovém případě jako jeden z příkladných postupů:

  1. Účetní jednotka na základě průkazného účetního dokladu provede zápis na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 013 – Software,
  2. nebo zápis na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.
  3. Postupem v souladu s vyhláškou je též současné provedení zápisu  na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku nebo syntetického účtu 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku, a to ve výši netto ocenění tohoto majetku k danému okamžiku, pakliže toto netto ocenění není ve výši 0 Kč.
Vytisknout