Často kladené dotazy z MČ

Dotaz:

MČ získala kupní smlouvou pozemek + stavbu (oddechová zóna) za 1,00 Kč.

Do účetnictví zařadila pozemek za 0,50 Kč a stavbu za 0,50 Kč. Jak má řešit odpisy?

Odpověď:

Jestliže je v kupní smlouvě uvedena cena, pak se majetek nepřeceňuje a do účetnictví se zavádí v této ceně. V tomto případě se odpisy počítat nebudou a 0,50 Kč bude nasazeno jako zbytková cena (hodnota) místo 5%.

 

Dotaz:

evidujeme budovu s datem nabytí  24.5.1991, budova se v srpnu 2011 rozdělila prohlášením vlastníka na bytové a nebytové jednotky. Městská část ale neocenila RH všechny jednotky, neboť některé si nadále ponechává ve svém vlastnictví a neuvažuje o jejich prodeji. Jak postupovat u těchto jednotek, odepisovat od data 1.6.1991 (tj. datum  nabytí budovy) nebo použít datum nabytí jednotky dle prohlášení vlastníka  1.9.2011?  Bude  jednotka zařazena v VII. odpisové skupině  s dobou životnosti 80 let? Dále v číselníku CZ-CC není kód pro bytovou či nebytovou jednotku.

Odpověď:

-  majetek, který je v režimu ocenění reálnou hodnotou, se neodepisuje ( tzn. k 31.12.2011 se u něj nedopočítávají oprávky);

- u  majetku, který Vaše MČ nabyla privatizací a není oceněn reál. hodnotou, se k 31.12.2011 dopočítají oprávky ve výši 40% pořizovací  ceny viz. směrnice č.6 MHMP a stanoví se poměrná část doby užívání jak je uvedeno v dodatku č.1 ke směrnici č.6, který je vyvěšen na stránkách extranetu v záložce odpisování; 

-  doba životnosti majetku je pro MHMP stanovena dle dodatku č.1 ke směrnici č.6 na 80 let, Vaše MČ může tento dodatek č.1 použít jako předlohu pro výpočet doby použitelnosti majetku nebo vytvořením vlastní směrnice tuto dobu upravit dle uvážení;

-  kódy CZ-CC pro bytové i nebytové jednotky jsou v ČÚS č. 708 obsaženy. (Váš dotaz pravděpodobně vyplývá z toho, že ve starém SW iModul nejsou tyto kódy k dispozici, v novém SW ENO již tyto kódy jsou).

Vytisknout